DU FÅR ET GODT INDEKLIMA OG ENERGIOPTIMAL VENTILATION

FÅ JÆVNLIGT VENTILATIONSSERVICE PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG – DU FÅR ET GODT INDEKLIMA OG ENERGIOPTIMAL VENTILATION

ALLE VENTILATIONSANLÆG “TABER PUSTEN” OVER TID

Derfor bør dit ventilationsanlæg efterses og vedligeholdes med ventilationsservice for at sikre et godt indeklima og en fortsat energioptimeret og økonomisk drift.

VENTILATIONSSERVICE NEDBRINGER DIT KLIMAAFTRYK – OG DU SPARER PENGE

Når du får service på dit ventilationsanlæg, bliver det energioptimeret. Du skåner miljøet for en stor mængde CO2, og du kan nedbringe dit elforbrug helt op til 50%. Er dit ventilationsanlæg derimod dårligt vedligeholdt bruger det utrolig meget strøm. Det er dyrt, din ejendom får gradvist et dårligere indeklima – og så skader du miljøet med en masse unødig CO2. Det kan du ændre på med en serviceaftale.

NÅR DU TEGNER EN SERVICEAFTALE, OPNÅR DU:

  • Forbedret indeklima
  • Reduktion i CO2
  • Betydelige besparelser på dit elforbrug
  • Øget arbejdsglæde og virkelyst
  • Færre unødvendige driftsstop
  • Hurtig service ved nedbrud

MANGE TYPER VENTILATIONSSERVICE – ALLE TYPER ANLÆG

E. Klink yder ventilationsservice på alle typer ventilationsanlæg såsom CAV, VAV, DCV herunder trykbaserede Pascal-anlæg. Derudover udfører vi service på automatik, på køle- og klimaanlæg og på ventilationsanlæggenes brandautomatik. Vi yder også specialservice på laboratorier, medicinal- og fødevareindustri med partikel- og sporgasmålinger. Endelig tilbyder vi forskellige vagtordninger med udrykning ved akutte nedbrud.

HVILKEN VENTILATIONSSERVICE GIVER DIG MEST VÆRDI?

Her på siden kan du orientere dig om en række forskellige serviceydelser. Du kan frit kombinere dem efter behov.

FÅ ET SKRÆDDERSYET SERVICETILBUD – RING +45 44 91 28 91

Ud fra en dialog om dit behov skræddersyr vi præcis den service, der giver dig det størst mulige udbytte. Vi kommer gerne ud og besigtiger dit anlæg og giver et uforpligtende tilbud på service.

GENEREL VENTILATIONSSERVICE

Jævnligt tilsyn – der gør en forskel
Generel ventilationsservice består af regelmæssige eftersyn, hvor hele anlægget efterses og kontrolleres. Det er den jævnlige service, der sikrer, at dit ventilationsanlæg kører optimalt, lever op til diverse myndighedskrav og har et kontinuerligt lavt energiforbrug.

Certificeret kvalitet med VENT-ordningen
E. Klink er medlem af VENT-ordningen. Alle medarbejdere med ansvar for service er således certificerede efter VENT-ordningen. Det er din garanti for, at alt ventilationsarbejde og serviceeftersyn udføres efter fastsatte kvalitetsnormer.

Dokumentation for effektivt vedligehold
Såfremt der findes defekte eller ineffektive komponenter på anlægget udskiftes disse. Med elektronisk måleudstyr og tilgang til anlæggets CTS-system m.m., sikrer vores teknikere, at ventilationsanlægget fungerer som det skal, og at det er tilfredsstillende indreguleret, så det overholder de fastsatte krav. Der ydes endvidere lovpligtig service på brandautomatik. Endelig udfærdiges en rapport som dokumentation for anlæggets driftstilstand og energiforbrug.

Udbyg din serviceaftale med en vagtordning og specialservices
Du kan skræddersy din serviceaftale, så den passer præcis til dine behov.
Ring på +45 23 25 74 40 eller mail service@eklink.dk og lad os få en dialog.

ENERGIOPTIMERING

Opgradering til nye energieffektive komponenter
Energioptimering inkluderer alt fra udskiftning af ineffektive komponenter som fx ventiler, filtre, spjæld og ældre fremtrukne motorer til en totalrenovering af hele ventilationsanlægget, såfremt anlægget er uddateret og nedslidt.

Kvalificeret energirådgivning
Med et grundigt eftersyn af dit anlæg vurderer vi, hvad der bør gøres – herunder tager vi stilling til, hvilken anlægstype der er den mest optimale at styre din ventilation ud fra: CAV (Konstant luftmængde), VAV (Variabel luftmængde) eller DCV (Behovsstyret luftmængde).

Ved en energioptimering tilbyder vi at:
1. Undersøge dit anlæg – og give dig en tilstandsrapport og et godt tilbud

2. Udskifte nedslidte og defekte dele med nye energieffektive komponenter

3. Driftsoptimere dit nuværende anlæg med en grundig indregulering

4. Udfærdige en professionel behovsstyret driftsplan for anlægget

5. Øge den automatiske, behovsstyrede regulering af   ventilationssystemet

INDREGULERING

Energibesparelser på op til 50%
Forskellen på luftkvalitet og energiudnyttelse mellem et velreguleret og et dårlig reguleret ventilationsanlæg kan være helt op til 50%. Det er via indregulering, at vi kan skrue ned for elregningen og op for trivsel, virkelyst og klimasikring.

Et top-tunet ventilationsanlæg
Med elektroniske instrumenter måler vores erfarne teknikere på luftmængder, temperaturer, luftfugtighed, lufthastighed, tryk, effekt og virkningsgrad. Ud fra de registrerede data, kan de efterfølgende indregulere dit anlæg, så det kommer til at yde tæt på det optimale virkningspunkt.

En serviceaftale sikrer dig optimal drift
Med en serviceaftale hos E. Klink får du ventilationsanlæg kontrolleret og indreguleret med jævne mellemrum – og dermed får du vished for, at dit anlæg altid kører optimalt med et godt indeklima og et minimalt energiforbrug.

VAGTORDNINGER

Når driftsstop er kritisk for din virksomhed
Når nedbrud af ventilations-, køle- og fryseanlæg er ensbetydende med produktionsstop eller beskadigelse af fødevare, medicin o.lign., er en vagtordning den helt rigtige løsning.
Med en fleksibel vagtordning undgår du længerevarende driftsstop, der kan have store økonomiske konsekvenser. En vagtordning er med andre ord din garanti for høj oppetid.

Få en kundetilpasset vagtordning
Med mere end 50 serviceteknikere og 50 servicevogne tilbyder vi effektive vagtordninger med hurtige reaktionstider ved nedbrud af vitale systemer.

Sammen med dig fastsætter vi reaktionstider, nødrutiner og kontaktplaner mv., så du altid er godt sikret. En vagtordning kan frit kombineres med andre serviceprodukter, som du ser her på siden.

SPECIALSERVICE – MEDICINALINDUSTRI OG LAB.

Certificeret service og validering af renrum
E. Klink har mere end 40 års erfaring i at installere og udføre service på store og komplekse ventilationssystemer på landets største hospitaler, laboratorier og medicinalvirksomheder. Service, test og validering af renrum er én af vores særlige kompetencer og sker i henhold til EN/ISO standarder og GMP-regler. Vi har specielt uddannede teknikere, der kan yde kvalificerede serviceeftersyn og validering i kontrollerede områder og i renrum.

Partikelmålinger
Et renrum er et produktionsmiljø, der kræver et lavt niveau af miljømæssige forureningskilder som støv, luftbårne mikrober, aerosoler (luftbårne partikler) og kemiske dampe. Luften indenfor recirkuleres konstant gennem såkaldte High Efficiency Particulate Air (HEPA) filtre.

I renrum er det nødvendigt at måle på mange forskellige, kritiske parametre; herunder fugt, temperatur, differenstryk og partikler. Partikelmålinger sikrer, at de kontrollerede områder og renrum overholder de strenge myndighedskrav.

SPECIALSERVICE – FØDEVAREINDUSTRI

Når renhed, kontrol og hygiejne er i højsædet
E. Klink har stor erfaring med opbygning og service af store og teknisk krævende ventilationssystemer inden for fødevareindustriens produktionsmiljøer samt i køle- og fryserum m.m.

Derudover yder vi service og vedligehold i de kliniske miljøer som fx i laboratorier med stinkskabe.

Sporgasmålinger
I stinkskabe, hvor der udføres kemiske forsøg, er der risiko for udslip af farlige stoffer i gasform. Vores kontroleftersyn sikrer, at stinkskabet er tæt, at udsugningen er tilfredsstillende, og at indåndingszonen er fri for sporgasser, når det er i brug.

Teknikerens måleresultater registreres i en rapport, der fungerer som dokumentation for, at alle lov- og sikkerhedskrav er opfyldt.

SERVICE PÅ KLIMA-, KØLE- OG FRYSEANLÆG

Rengøring og vedligehold
Regelmæssig rengøring er et centralt element for at sikre optimal drift af et klima-, køle- og fryseanlæg. Det varetager vi for jer.

Derudover består vores service i at:

  • Måle og justere tryk- og temperaturforhold
  • Efterse de elektriske komponenter
  • Kontrollere de mekanisk funktioner

INDEKLIMAMÅLINGER

Ud fra en dialog med dig om bygningens differentierede anvendelse, aktivitetsniveau og varmebelastning definerer vi succeskriteriet for indeklimaet i bygningen. Med heri udgangspunkt foretager vores teknikere diverse indeklimamålinger.

Her måles og reguleres lufttemperatur, luftfugtighed, luftkvalitet (udskiftningsgrad), træk, støj samt den mængde energi, der skal til for at drive anlægget.

OVERVÅGNING OG SERVICE PÅ AUTOMATIK

I takt med den teknologiske udvikling – og et stigende ønske om at behovsstyre og reducere energien til ventilations-, klima-, køle- og fryseanlæg – bliver anlæggene reguleret og styret af automatiksystemer. Service og overvågning af automatikken er således blevet en stadig mere central del af vores servicetilbud.

Konstant overvågning
Foruden at styre og regulere anlæsset, overvåger og registrerer automatiksystemet også anlæggets driftstilstand. Automatikken melder således, om der er fejl, udfald eller nedsat drift på dele af systemet. Ud fra disse informationer kan vi se, hvor i systemet der er problemer, og hvad der sandsynligvis er galt.

Optimal drift og oppetid
Formålet med automatik er at få identificeret driftsproblemer, så snart de opstår og dermed få muligheden for at gribe ind med reparationer og justeringer med det samme. Herved opretholdes en optimal drift og oppetid på anlægget med et fortsat minimalt energiforbrug.

Fleksibel serviceordning
Med en serviceaftale hos os kan du selv bestemme, om vores teknikere skal tilgå anlæggets CTS-system i din ejendom eller om driftsdata skal indrapporteres online direkte til vores serviceafdeling. Uanset hvilken overvågningsform du vælger, er vores teknikere hurtige til at identificere et driftsproblem og afhjælpe det hurtigt.

SERVICE PÅ BRANDAUTOMATIK

Sikker brandteknisk service med VENT-ordningen

E. Klink er medlem af VENT-ordningen og er dermed certificeret til at udføre service på alle typer ventilationssystemer efter en høj branchegodkendt kvalitetsstandard, herunder også på diverse brandtekniske installationer.

Lovpligtige eftersyn af Automatisk Brand Ventilation – ABV
E. Klink er ABV-certificeret til at kontrollere og vedligeholde alle typer automatiske brandtekniske installationer, så de lever op til alle myndighedskrav. Vi har stor erfaring med lovpligtig service på alle slags ABV-anlæg.

Formaliseret service og dokumentation med DKV-planer
E. Klink udfører formaliseret service med vægt på sikkerhed og dokumentation. Vi udarbejder og anvender typisk de lovformelige drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner. DKV-planerne sikrer, at alle vitale brandtekniske installationer bliver kontrolleret og vedligeholdt, så de efterkommer alle myndighedskrav. Alle servicebesøg afsluttes med en servicerapport, der fungerer som lovformelig dokumentation, som den driftsansvarlige for ejendommen på forlangende kan fremvise over for de kommunale redningsberedskaber, forsikringsselskaber og akkrediterede inspektionsvirksomheder.